Huishoudelijk reglement

Art. 01
Op het moment van uw inschrijving als lid bij Mudo Kwan dient u een eenmalig een inschrijfgeld van 20 euro te voldoen.

Art. 02
De inning van de verenigingscontributie zal per kalendermaand via een automatische incasso plaatsvinden.

Art. 03
De sporter is verplicht zich via Mudo Kwan aan te melden bij de Nationale Hapkido & Kuhapdo bond en de Federatie Oosterse Gevechtskunsten.

Art. 04
Als u het Mudo Kwan lidmaatschap wilt beëindigen dient op het moment van opzegging de lopende maand plus één kalendermaand als opzegtermijn in acht te houden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Mudo Kwan.

Art. 05
Bij hervatting van uw abonnement betaalt u 10 euro administratiekosten

Art. 06
De lessen worden het hele jaar door gegeven, m.u.v. de data waarop de Schoolvakanties en de Christelijke feestdagen plaatsvinden. De contributiebetaling gedurende de Vakantie en/of Christelijke feestdagen loopt gelijk door.

Art. 07
Door Mudo Kwan zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. De sporter dient voor deze kleding zelf te zorgen en zelf te betalen.

Art. 08
De sporter onderwerpt zich aan de door Mudo Kwan vastgestelde regels en verklaart hierbij die regels te zullen naleven, zulks het oog hebbende op de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn, willen de lessen goed en veilig worden gevolgd.

Art. 09
Mudo Kwan gaat er vanuit dat de sporter die zich aanmeldt in goede gezondheid verkeert en in staat wordt geacht medisch deze sport te mogen beoefenen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid medische zaken met Mudo Kwan te delen indien deze invloed kunnen hebben op uw training en veiligheid.

Art. 10
Bij ernstige blessures dient een briefje van de behandelend arts overlegd te worden. Pas dan kan het lesgeld maximaal zes weken worden stopgezet. Voor zwangerschap geldt een maximale stopzetting van een jaar.

Art. 11
Indien de sporter door ziekte of anderszins voor langere tijd niet in staat is de trainingen bij te wonen, moet dit aan het bestuur worden gemeld. In bepaalde gevallen wordt de contributiebetaling stilgezet tot men weer aanwezig is. Wordt de afwezigheid niet gemeld, dan loopt de verplichting tot betaling onverminderd door.

Art. 12
De sporter verklaart dat de lessen geheel voor eigen risico zijn en dat de kosten van enig letsel geheel en al door hem/haar zullen worden gedragen. De sporter verklaart tevens afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade-actie tegen Mudo Kwan wegens vergoeding van kosten in schades van enig ongeval, letsel of wegens het in ongerede raken van de in de zaal zich bevindende sportkleding en of voorwerpen.

Art. 13
Men wordt pas ingeschreven bij Mudo Kwan en tot de lessen toegelaten indien men op het inschrijfformulier heeft aangegeven kennis te hebben genomen van dit huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van Mudo Kwan. Het inschrijfformulier dient te worden getekend door de wettelijk meerderjarige sporter of door de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind.